OPIS DELA ADMINISTRATORJA

Administrator opravlja raznovrstna pisarniška dela, kot so sprejem in odpiranje pošte, izpolnjevanje obrazcev, vnos podatkov in sprejem telefonskih klicev.

  • opravlja raznovrstna pisarniška in pomožna dela, npr. sprejem, odpiranje ter razvrščanje pošte, pošiljk,
  • izpolnjuje obrazce, vodi evidence o prejeti in poslani pošti,
  • pripravlja dopise, ureja besedila in fotokopira različna gradiva, shranjuje dokumente,
  • ureja enostavne kadrovske in finančno-knjigovodske evidence,
  • vnaša najrazličnejše podatke in pripravlja preglednice,
  • obvešča, sprejema in posreduje telefonske klice,
  • zapisuje besedila po nareku,
  • pripravlja sestanke in opravlja druga tajniška opravila.

PODROČJA DELA

Administrator je lahko zaposlen kot vnašalec podatkov v podjetjih, ki delajo z velikansko množino podatkov. Te podatke vnaša v računalnik po prejetih navodilih. Podatki so lahko v številčni ali pisni obliki. Kadar so to besedila po nareku, administrator opravlja delo strojepisca. To se velikokrat dogaja na sodišču, kjer je pogoj dobro znanje strojepisja in hitro tipkanje. Administrator je lahko zaposlen v upravnih enotah kot uradnik za pisarniško poslovanje. Ker pozna osnove in predpise s tega področja, lahko piše in ureja dopise ter preglednice, usposobljen pa je tudi za uporabo elektronskih medijev. Administratorjevo delo je tudi pomoč pri fotokopiranju in shranjevanju dokumentov, pri pripravi sestankov in drugih tajniških opravilih.

ZNANJA IN SPRETNOSTI

Administrator pridobi potrebna znanja na srednji poklicni šoli. Spozna osnove komuniciranja in predpise o pisarniškem poslovanju, osvoji znanja strojepisja, osnov računalništva in programov za urejanje besedil. Usposobi se za uporabo elektronskih medijev, spozna osnove finančno knjigovodskega poslovanja in poslovne matematike. Administrator mora biti spreten pri delu z napravami, ki jih uporablja. Če sodi med njegova opravila prevzem in oddaja poštnih pošiljk., kar je vezano na prevoz z osebnim ali službenim vozilom, ima tudi izpit za vožnjo z motornimi vozili. Njegovo delo je v celoti programirano in odvisno od naročil, odgovoren pa je nadrejenemu ali vodji tajništva.