KAJ JE UČNA DELAVNICA?

Učna delavnica praviloma traja polni delovni čas, največ 5 dni v tednu.

Je praktično usposabljanje in se izvaja brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ju zagotovi delodajalec.
Udeleženec Učne delavnice med usposabljanjem še naprej ostane prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

Usposabljanje traja 6 mesecev.

Po zaključenem usposabljanju delodajalec pripravi poročilo o uspešnosti, z opisom pridobljenih veščin, znanj in spretnosti, en izvod izroči tudi udeležencu.

RAZPISANI PROGRAMI
UČNIH DELAVNIC ZA LETO 2023

Poslovni sekretar

Poslovni sekretar

Administrator

Administrator

Knjigovodja

knjigovodja

Izdelovalec spletnih strani

izdelovalec
spletnih strani

Hišnik - vzdrževalec

hišnik –
vzdrževalec

NAMEN UČNIH DELAVNIC

Namen programa Učne delavnice je pridobivanje splošnih kompetenc in krepitev delovno specifičnih kompetenc, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih iz ciljne skupine, za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje jim ne omogočajo neposredne zaposlitve.

FINANČNA PODPORA ZA UDELEŽENCE
UČNIH EDELAVNIC

Zavod za zaposlovanje vam povrne naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:
Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,21 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za pogodbe od 1. 2. 2022.

Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.

KDO SE LAHKO VKLJUČI
V PROGRAM UČNIH DELAVNIC:

V učne delavnice se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene pri Zavodu in izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih pogojev:

• so dolgotrajno brezposelne (vsaj 24 mesecev),
• imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
• so starejše od 55 let,
• so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev brezposelne,
• imajo status invalida in niso vključene v zaposlitveno rehabilitacijo,
• so v programu oz. po zaključku programa zdravljenja odvisnosti
od alkohola ali drog,
• jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega
odpusta in vsaj 6 mesecev brezposelne,
• so pripadniki romske skupnosti,
• so zaključile program socialne aktivacije.

KAKO SE VKLJUČITE V
PROGRAM UČNIH DELAVNIC:

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na Zavodu za zaposlovanje kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

1. presoja smiselnosti vključitve,
2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
3. napotitev na predhodni zdravniški pregled,
4. podpis pogodbe o vključitvi v program.

Na zdravniški pregled vas napoti delodajalec potem, ko je z Zavodom za zaposlovanje že podpisal pogodbo o izvedbi učne delavnice. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka učna delavnica, vas delodajalec zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, in sklene morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.