OPIS DELA HIŠNIKA – VZDRŽEVALCA

Hišnik vzdržuje funkcionalne objekte- stanovanjske hiše, šole in poslovne zgradbe, opravlja preprosta popravila in organizira delo zunanjih izvajalcev. Veliko je v stiku z ljudmi.

Delo hišnika je raznoliko in vključuje številna, med seboj različna delovna področja in opravila. Tako lahko opravlja širše specializirana dela, kot npr. vzdrževanje celotne zgradbe in njene okolice ali pa le določen del neke širše aktivnosti- le vzdrževanje strojnih naprav ali pa vzdrževanje elektro naprav ipd. Glede na tako različna znanja, ki jih delodajalec oziroma uporabnik objekta pričakuje, ko zaposli hišnika, lahko rečemo, da je popolno obvladovanje oziroma združevanje vseh teh znanj pravzaprav nemogoče. Zato je v večjih funkcionalnih objektih hišnik mnogokrat le organizator vzdrževanja, ki morda hkrati opravlja še nekaj del, za katera je poklicno usposobljen. Nujno pa je, da je hišnik vsaj toliko seznanjen z vsemi delovnimi področji do te mere, da zna zasilno ukrepati ob morebitni okvari, dokler ne pride ustrezni strokovnjak.
Hišnik mora zato poznati: osnove vzdrževanja funkcionalnih objektov, energetske naprave v teh objektih in njihovo delovanje, osnove ekonomike, informatike in organizacije dela, osnovne higienske zahteve v funkcionalnih objektih, osnove mikroklime, osnove varstva pri delu in varstva pred požarom. Poleg vsega naštetega mora poznati in vsaj do določene mere obvladati tudi manjša obrtniška dela ter ravnanje z energetskimi, klimatskimi in drugimi napravami. Hišnik torej vzdržuje funkcionalni objekt, organizira, sprejema in spremlja delo zunanjih izvajalcev popravil ter sodeluje pri sprejemanju odločitev v zvezi z vzdrževanjem objekta.

PODROČJA DELA

Hišnik se lahko zaposli na različnih področjih. Objekti, v katerih živimo, delamo, se učimo, so z razvojem tehnike in sodobne tehnologije postali z vidika vzdrževanja precej zahtevni. Dober hišnik je v takem objektu pravzaprav nepogrešljiv. Za nemoteno in uspešno delovanje potrebujejo hišnika več-stanovanjski objekti, poslovni objekti, šole, vrtci, zdravstveni in drugi javni objekti. Poklic hišnika je obetaven tudi kot možnost samozaposlitve, saj ni nujno, da je povezan z velikimi zagonskimi materialnimi sredstvi. Najpomembnejša dela, ki so značilna za poklic so: strojno energetska dela, elektro dela, lesarska, gradbena in obrtniška dela, preprosta opravila, kot je urejanje okolice ter varnostna opravila: protipožarna zaščita in varovanje zgradbe.

ZNANJA IN SPRETNOSTI

Za poklic hišnika se zahteva najmanj poklicna oziroma strokovna kvalifikacija tehnične smeri. Ker nobena izmed srednjih šol ne daje tako širokega spektra znanj, kot ga zahteva ta poklic, si hišnik, lahko pomaga z različnimi dodatnimi specializiranimi tečaji za usposabljanje odraslih. Zelo pomembna so praktična znanja z različnih tehničnih področij in osebno nagnjenje do dinamičnega, sestavljenega dela. Posebna pozornost velja znanju o komuniciranju in organizaciji dela, poznavanju zakonov in tehničnih predpisov za vzdrževanje in upravljanje funkcionalnih objektov ter znanju o učinkoviti rabi energije in ekološki ozaveščenosti hišnika.