OPIS DELA KNJIGOVODJA

Knjigovodja pomaga računovodji pri zbiranju, preverjanju in analizi finančnih podatkov. Dela samostojno, v javnem ali zasebnem sektorju.

Knjigovodja se ukvarja s poslovno-finančnimi zadevami v podjetju ali organizaciji. Z njimi ima vpogled v celotno lastnino in v sleherno vrsto izdatkov in dohodkov. Pri tem skrbi, da poslovno-finančne zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Knjigovodja največkrat ne opravlja vseh, pač pa samo določena opravila. Njihov obseg in vsebine se lahko zaradi različne organiziranosti ali velikosti podjetij med seboj razlikujejo, če dela v manjšem ali večjem podjetju, v revizijski družbi ali v javnem finančnem sektorju. Njegovo vsakdanje delo je knjiženje poslovnih dogodkov vidnih iz knjigovodskih listin. Le-te pregleda in vpiše v poslovno knjigo. Vanjo zabeleži zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, račun ter znesek v breme ali v dobro. Skrbi, da so vpisi ažurni, časovno zaporedni, popolni in pravilni.
Tako spremlja nakup nepremičnin, opreme in drugih sredstev, vplačila in izplačila na žiro račun ali z njega, nakup in prodajo blaga in storitev, najemanje posojil in nakazila depozitov, nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke. Pripravlja tudi plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenih. Sestavlja računovodska predračunska in obračunska poročila, kjer predstavlja podatke o finančnem stanju in poslovnem delovanju. Pri tem sodeluje z računovodjo. Z njim sodeluje tudi pri kontroli in pri reviziji računovodske dokumentacije. Usmerja se na določene značilnosti, kot so stroški, blagajniški prejemki ali delnice, pri čemer odkriva morebitne nepravilnosti v vodenju podatkov ali v postopkih njihove obdelave. Z računovodjo sodeluje tudi pri presojanju uspešnosti poslovanja in pri oblikovanju nadaljnje poslovne politike. K delu knjigovodje sodi spremljanje odgovornosti sodelavcev, v katerih pristojnosti so sredstva, varovanje sredstev pred krajo, izgubami in neučinkovito uporabo. Njegova naloga je tudi shranjevanje dokumentacije v arhivu računovodstva ali v arhivu podjetja.

PODROČJA DELA

Knjigovodja dela v pisarni, v računovodskem oddelku gospodarske ali negospodarske dejavnosti. Dela na različnih knjigovodskih področjih, kot so finančno, materialno ali stroškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo saldakontov, knjigovodstvo osnovnih sredstev in osebnih dohodkov. Sodeluje tudi pri računovodski analizi, nadzoru in revidiranju.

ZNANJA IN SPRETNOSTI

Za opravljanje del in nalog knjigovodje se zahteva strokovna izobrazba poslovno-finančne, trgovske ali administrativne usmeritve. Knjigovodja že med šolanjem pridobi praktična znanja za delo, kot so beleženje poslovnih dogodkov, obdelava podatkov in izdelava poročil, izračun osnovnih statističnih kazalcev in uporaba načel civilnega in gospodarskega prava. Posebna pozornost velja računalniško podprtemu reševanju praktičnih primerov. Teoretična znanja zajemajo različna strokovna področja- računovodstvo, računovodstvo z računalništvom, gospodarsko poslovanje, poslovno matematiko, statistiko, pravo in tuji strokovni jezik. Z njimi se vsebinsko tesno povezujejo tudi splošni predmeti.